مهمانان ویژه این مراسم جناب سرهنگ گیلانی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه و بسیج شهرستان گتوند ، ریاست اداره سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان گتوند و امام جماعت شهر صالح شهر ، بودند.

در این مراسم جناب سرهنگ گیلانی و امام جماعت شهر صالح شهر در مورد اهداف فتنه 88 سخنرانی کردند.

بعد از سخنرانی ایشان ، بانوی جوان صالح شهری با ارائه مقاله خود طراوتی به این مراسم هدیه کردند.

در آخر هم بعد از گفتن چند شعار و مشت محکمی به آمریکا و دولت های دست نشانده اش در خاورمیانه ، ختم مراسم اعلام شد.

 

 

 

۲۰۱۷0۱۲۳۰_۱۷1۰۸۳۹

۲۰۱۷۱۲10۳۰_۱۷۰۸۳۹